យុទ្ធសាស្ត្រ គ្រួសាររឹងមាំ ២០១៩ – ២០២៤ - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ