រឿង - គ្រួសាររឹងមាំ

ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន

ដោយ Nadja Linke - ៤ ឆ្នាំ

សំណួរ&ចម្លើយជុំវិញ ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន អ្វីទៅដែលហៅថា ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន? ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន គឺជាវិធីសាស្រ្តបង្រៀនអំពីឥរិយាបថសមស្រប តាមរយៈទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងកុមារបែបសមរម្យ ប៉ុន្តែម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តបែបនេះជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិ របស់កុមារ ដោយពួកគេទទួលបានការការពារពីអំពើហិង្សា និងការដាក់វិន័យដែលគោរពសេចក្តី ថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ។ ដើម្បីអនុវត្តវិន័យបែបវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងយូនីសេហ្វ ដោយមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយអែត (SIDA), ក្រុមហ៊ុន...

Positive parenting sessions improve a couple’s relationship

By Chum Kosal, Field Officer, ICS-SP, Battambang province and Mr. Sea Sokhon, UNICEF - ៤ ឆ្នាំ

I’ve done a lot of things that were wrong to my children and my wife. By the time I finished the course,...

ជួបសៅឡូយ និងចន្រ្ទា

ដោយ លោក ជុំ កុសល្យ មន្រ្តីមូដ្ឋាន អង្គការ ICS-SP ខេត្ត បាត់ដំបង និងលោក ស៊ា សុឃន់ អង្គការយូនីសេហ្វ - ៤ ឆ្នាំ

ពេលរៀនចប់វគ្គនេះទើបខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខុសច្រើនលើកូន និងប្រពន្ធខ្ញុំ។ ខ្ញុំគិតកូនខ្ញុំនឹងស្តាប់បង្គាប់ ប្រសិនបើខ្ញុំចេះនិយាយ និងស្តាប់កូនដោយយកចិត្តទុកដាក់។

https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2021/05/1_0.jpg

The power of positivity How training for parents and teachers in child-friendly discipline became crucial during COVID-19

Battambang, December 2020, In a small wooden house in rural Battambang, 10-year-old Van Niza sat one afternoon in December, trying to study. Schools...

ទាំងអស់គ្នា យើងអាចធ្វើបាន

ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ