គម្រោងថែទាំកុមារក្នុង​គ្រួសារ​ជា​អាទិភាព​​ចម្បង - REACT - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ