ជួបជាមួយ យ៉ៃ - Krusar Reng Mam
https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2019/08/yie.jpg

ជួបជាមួយ យ៉ៃ

Miho Yoshikawa - 6 years
ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនដែលសម្បូរដោយក្មេង ដែលចូលចិត្តលេងប្រលែងគ្នាច្រើន ប្រហែលមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ ហើយវានឹងធ្វើលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចង់ប្រៀនប្រដៅសិស្សតាមវិធីហិង្សាដែរ។
Scroll down to read more

ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនដែលសម្បូរដោយក្មេង ដែលចូលចិត្តលេងប្រលែងគ្នាច្រើន ប្រហែលមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ ហើយវានឹងធ្វើលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចង់ប្រៀនប្រដៅសិស្សតាមវិធីហិង្សាដែរ។ ប៉ុន្តែ លោកយ៉ៃ ជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ព្រឹក បានរៀនវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដាក់វិន័យកុមារ ដោយមិនប្រើអំពើហិង្សា។

Battambang
Siem Reap
Preah Sihanouk
Kandal
Phnom Penh