ជួបជាមួយ​ ជំនិត - Krusar Reng Mam
https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2019/08/IMG_0579.jpg

ជួបជាមួយ​ ជំនិត

Buthdy Sem - 5 years
កុំទុកចិត្តអ្នកដ៏ទៃដែលសន្យាថានឹងយកកូនៗរបស់លោកអ្នកទៅថែរក្សា!
Scroll down to read more

កុំទុកចិត្តអ្នកដ៏ទៃដែលសន្យាថានឹងយកកូនៗរបស់លោកអ្នកទៅថែរក្សា!
ដោយសារតែភាពក្រីក្រ និងការបែកបាក់គ្រួសារ ម្តាយរបស់ជំនិតបានយកជំនិតទៅអោយមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ទុកចិត្ត។ ប៉ុន្តែមនុស្សដែលម្តាយជំនិតទុកចិត្ត បែរជាយកជំនិតទៅជួញដូរនៅថៃ និងបង្ខំអោយប្អូនធ្វើជាអ្នកសុំទាន។

Battambang
Siem Reap
Preah Sihanouk
Kandal
Phnom Penh