វីដេអូអប់រំ៖ អំពើហិង្សាលើកុមារ - គ្រួសាររឹងមាំ

វីដេអូអប់រំ៖ អំពើហិង្សាលើកុមារ

យូនីសេហ្វ - ៤ years
https://youtu.be/VINjoHq7yeY

នរណាៗក៏អាចក្លាយជាអ្នកក្លាហានខ្មែរដែរ។ ចង់ដឹងថាធ្វើបែបណា ទើបអាចក្លាយជាអ្នកក្លាហានខ្មែរ? សូមទស្សនាវីដែអូនេះ!

ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ