វីដេអូអប់រំ៖ ការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ - គ្រួសាររឹងមាំ

វីដេអូអប់រំ៖ ការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់

យូនីសេហ្វ - ៤ years
https://youtu.be/e3EQV2B5UN8

គ្មានអ្វីអាចជំនួសក្តីស្រលាញ់របស់ឪពុកម្តាយបានទេ។ យើងរួមគ្នាបញ្ឈប់ការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារ។

ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ