ផ្ទាំងប៉ាណូ - គ្រួសាររឹងមាំ

ផ្ទាំងប៉ាណូ

ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ