សង្ខេប​អំពី​គម្រោង កម្មវិធី​ភាព​ជា​ដៃ​គូសម្រាប់​កិច្ច​ការពារកុមារ (3PC) - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ