ព័ត៌មាន​សង្ខេប បន្ទុក​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​កុមារ - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ