សេចក្តីណែនាំឪពុកម្តាយ​ និងអ្នកថែទាំ៖ ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ​ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ១៩ - គ្រួសាររឹងមាំ

សេចក្តីណែនាំឪពុកម្តាយ​ និងអ្នកថែទាំ៖ ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ​ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ១៩

https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2020/06/Screen-Shot-2020-06-03-at-9.44.48-PM.png

 

 

 

pdf - 875.62 kB
Download
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ