គន្លឹះអប់រំកូន​អំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចំណុចទី​២​៖ រក្សាភាពវិជ្ជមាន - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ