គន្លឹះថែរក្សាកូនក្នុងអំឡុពេលជំងឺកូវីដ១៩​ "ភាពសុខដុមក្នុងគ្រួសារនៅផ្ទះ " - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ