ការធ្វើឱ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពនៅលើប្រព័នញធអនឡាញ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាត្បាតជំងឺកូវី១៩ និងការស្តារឡើងវិញ - គ្រួសាររឹងមាំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ